Årsmöte i Attention Helsingborg Ängelholm

posted in: Uncategorized | 0

 

Välkommen till Attention Helsingborg-Ängelholm

Välkommen till digitalt årsmöte i Attention Helsingborg – Ängelholm den 22/3 2022 kl. 18.30.
Anmäl dig senast 15/3info@attention-helsingborg-angelholm.se.
Du kommer att få en digital länk i god tid innan mötet. Önskar du ta del av årsmöteshandlingarna före mötet skriv det när du anmäler dig.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4. Godkännande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av balansräkning
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Val av styrelse, ordförande och övriga styrelseledamöter
14. Val av suppleanter till styrelsen
15. Val av en revisor och en revisorsuppleant
16. Val av minst två ledamöter till valberedningen
17. Övriga val
18. Mötet avslutas
Välkommen!!
Styrelsen i Attention Helsingborg Ängelholm