Kallelse till digitalt årsmöte

posted in: Uncategorized | 0

Välkommen till Attention Helsingborg Ängelholms årsmöte
Datum: 210323
Tid: 18.30
Plats: Digitalt möte via länk
Anmälan: Senast den 16/3 via info@attention-helsingborg-angelholm.se. Länk till mötet kommer att skickas via mail till deltagarna i god tid inför mötet.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om fastställande av balansräkning
§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 11 Behandling av motioner och förslag från styrelsen
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 13 Val av styrelse, ordförande och övriga styrelseledamöter
§ 14 Val av suppleanter till styrelsen
§ 15 Val av en revisor och en revisorsuppleant
§ 16 Val av minst två ledamöter till valberedningen
§ 17 Övriga val
§ 18 Mötet avslutas

Vill du ta del av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk rapportering finns dessa att tillgå, maila info@attention-helsingborg-angelholm.se

Välkomna!!
Styrelsen i Attention Helsingborg Ängelholm